วันพุธที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2551

การฝึกอบรมเรื่อง "การใช้เว็บบล็อกเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน"

  • จุดมุ่งหมายของการฝึอบรม
.........กิจกรรมการฝึกอบรมปฏิบัติการครั้งนี้มีจุดมุ่งหมายให้คณาจารย์ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ความเข้าใจ สามารถเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมและเจตคติได้ดังนี้
........1. มีความรู้ความเข้าใจเรื่องเว็บบล็อก
........2. สามารถจัดทำและใช้เว็บบล็อกได้
........3. เห็นความสำคัญของเว็บบล็อกและมีความกระตืดรืดร้นที่จะปรับปรุงการเรียนการสอนของตนเอง
........4. ได้แนวทางนำไปใช้ในการศึกษาค้นคว้าข้อมูลและพัฒนากิจกรรมการเรียนการสอน
ผู้ดำเนินงานและวิทยากร
  • คณะกรรมการจัดการฝึกอบรม
คณะกรรมการจัดการฝึกอบรมประกอบด้วยบุคลากรของคณะมนุษยศาสตร์และสัฝคมศาสตร์ ดังนี้
........คณบดี
........รองคณบดีฝ่ายวางแผนและนโยบาย
........เลขานุการสำนักงานคณะ
........ผู้ช่วยเลขานุการสำนักงานคณะ
........เจ้าหน้าที่พัสดุ
........เจ้าหน้าที่ฝ่ายเอกสารการพิมพ์
  • วิทยากร
........วิทยากรผู้ให้การฝึกอบรมครั้งนี้ได้แก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิวรรธน์ จันทร์เทพย์ อาจารย์ประจำโปรแกรมเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
  • การประเมินโครงการฝึกอบรม
........การประเมินโครงการ เรื่อง การใช้เว็บบล็อกเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนในครั้งนี้ใช้รูปแบบการประเมินโครงการแบบซิป (CIPP Model)
  • การฝึกอบรมเต็มไปด้วยบรรยากาศแห่งวิชาการ ท่าทีการเรียนรู้อย่างเอาจริงเอาจัง แทรกแซงด้วยบรรยากาศของความสนุกสนานเพลิดเพลิน มีความเป็นกันเองไม่เคร่งเครียด ผู้เข้ารับการฝึกอบรมที่มีทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์ก็จะเรียนรู้ได้อย่างรวดเร็ว ส่วนผู้ที่ขาดประสบการณ์ในการใช้คอมพิวเตอร์ถึงขั้นจับเมาส์ก็ยังไม่รู้วางมืออย่างไรก้มี บางคนจะมีอาการหงุดหงิดอยู่บ้างเพราะเสียเวลากับการค้นหาตัวอักษรบนแป้นพิมพ์นานไปหน่อย ทั้ง ๆ ที่เพิ่งพิมพ์ผ่านไปหยก ๆ พอคราวจะพิมพ์อีกไม่รู้มันหลบไปอยู่ไหน การเรียนรู้ทำนองนี้แหละที่ช่วยสร้างบรรยากาศให้ดูน่ารักน่าเอ็นดู สนุกสนาน สุดท้ายก็ได้รับการช่วยเหลือแนะนำจากเพื่อน ๆ รอบข้างที่มีทักษะมากกว่า แต่ถ้าผู้ที่มีทักษะพอ ๆ กันติดขัดและแนะนำกันเองก็จะเป็นบรรยากาศของความกล้า ๆ กลัว ๆ แล้วก็จะตลกไปอีกแบบหนึ่ง...น่ารักมากนะครับ  • วันแรกหลังจากคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์พีระชัย ลี้สมบูรณ์ผล ชี้แจงทำความเข้าใจเกี่ยวกับการฝึกอบรมเสร็จแล้ว เป็นหน้าที่รับผิดชอบของวิทยากร "ครูวัด" บอกถึงเนื้อหาสาระ วัตถุประสงค์ กระบวนการของการฝึกอบมรม และการประเมินผล เสร็จแล้วนำเสนอตัวอย่างชิ้นงานเพื่อกระตุ้นความสนใจ และสร้างแรงจูงใจให้อยากเรียนรู้ยิ่งขึ้น

.................คลิกที่นี่!! กระดานข่าว.................

ไม่มีความคิดเห็น: