วันพุธที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2551

การฝึกอบรมเรื่อง "การใช้เว็บบล็อกเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน"

 • จุดมุ่งหมายของการฝึอบรม
.........กิจกรรมการฝึกอบรมปฏิบัติการครั้งนี้มีจุดมุ่งหมายให้คณาจารย์ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ความเข้าใจ สามารถเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมและเจตคติได้ดังนี้
........1. มีความรู้ความเข้าใจเรื่องเว็บบล็อก
........2. สามารถจัดทำและใช้เว็บบล็อกได้
........3. เห็นความสำคัญของเว็บบล็อกและมีความกระตืดรืดร้นที่จะปรับปรุงการเรียนการสอนของตนเอง
........4. ได้แนวทางนำไปใช้ในการศึกษาค้นคว้าข้อมูลและพัฒนากิจกรรมการเรียนการสอน
ผู้ดำเนินงานและวิทยากร
 • คณะกรรมการจัดการฝึกอบรม
คณะกรรมการจัดการฝึกอบรมประกอบด้วยบุคลากรของคณะมนุษยศาสตร์และสัฝคมศาสตร์ ดังนี้
........คณบดี
........รองคณบดีฝ่ายวางแผนและนโยบาย
........เลขานุการสำนักงานคณะ
........ผู้ช่วยเลขานุการสำนักงานคณะ
........เจ้าหน้าที่พัสดุ
........เจ้าหน้าที่ฝ่ายเอกสารการพิมพ์
 • วิทยากร
........วิทยากรผู้ให้การฝึกอบรมครั้งนี้ได้แก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิวรรธน์ จันทร์เทพย์ อาจารย์ประจำโปรแกรมเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
 • การประเมินโครงการฝึกอบรม
........การประเมินโครงการ เรื่อง การใช้เว็บบล็อกเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนในครั้งนี้ใช้รูปแบบการประเมินโครงการแบบซิป (CIPP Model)
 • การฝึกอบรมเต็มไปด้วยบรรยากาศแห่งวิชาการ ท่าทีการเรียนรู้อย่างเอาจริงเอาจัง แทรกแซงด้วยบรรยากาศของความสนุกสนานเพลิดเพลิน มีความเป็นกันเองไม่เคร่งเครียด ผู้เข้ารับการฝึกอบรมที่มีทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์ก็จะเรียนรู้ได้อย่างรวดเร็ว ส่วนผู้ที่ขาดประสบการณ์ในการใช้คอมพิวเตอร์ถึงขั้นจับเมาส์ก็ยังไม่รู้วางมืออย่างไรก้มี บางคนจะมีอาการหงุดหงิดอยู่บ้างเพราะเสียเวลากับการค้นหาตัวอักษรบนแป้นพิมพ์นานไปหน่อย ทั้ง ๆ ที่เพิ่งพิมพ์ผ่านไปหยก ๆ พอคราวจะพิมพ์อีกไม่รู้มันหลบไปอยู่ไหน การเรียนรู้ทำนองนี้แหละที่ช่วยสร้างบรรยากาศให้ดูน่ารักน่าเอ็นดู สนุกสนาน สุดท้ายก็ได้รับการช่วยเหลือแนะนำจากเพื่อน ๆ รอบข้างที่มีทักษะมากกว่า แต่ถ้าผู้ที่มีทักษะพอ ๆ กันติดขัดและแนะนำกันเองก็จะเป็นบรรยากาศของความกล้า ๆ กลัว ๆ แล้วก็จะตลกไปอีกแบบหนึ่ง...น่ารักมากนะครับ • วันแรกหลังจากคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์พีระชัย ลี้สมบูรณ์ผล ชี้แจงทำความเข้าใจเกี่ยวกับการฝึกอบรมเสร็จแล้ว เป็นหน้าที่รับผิดชอบของวิทยากร "ครูวัด" บอกถึงเนื้อหาสาระ วัตถุประสงค์ กระบวนการของการฝึกอบมรม และการประเมินผล เสร็จแล้วนำเสนอตัวอย่างชิ้นงานเพื่อกระตุ้นความสนใจ และสร้างแรงจูงใจให้อยากเรียนรู้ยิ่งขึ้น

.................คลิกที่นี่!! กระดานข่าว.................

วันจันทร์ที่ 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2551

มารู้จักกับเว็บบล็อกกันสักนิดดีไหมครับ

Blog คืออะไร

 • ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับ Weblog หรือ Blog
  .....Blog มาจากคำว่า World Wide Web ซึ่งหมายถึงเครือข่ายคอมพิวเตอร์ขนาดใหญ่ที่เชื่อมโยงกันไปทั่วโลกกับคำว่า log แปลว่า บันทึก รวมกันเป็น Weblog นิยมเรียกสั้น ๆ ว่า Blog ซึ่งเป็นเว็บไซต์พันธุ์ใหม่รูปแบบใหม่ที่กำลังได้รับความนิยมอย่างแพร่หลายทั่วโลก สามารนำมาประยุกต์ใช้เกิดประโยชน์ได้กับแทบทุกวงการ การสร้างสรรค์ Weblog ทำได้อย่างรวดเร็ว ไม่จำเป็นต้องใช้ทักษะทางคอมพิวเตอร์มากนักก็สามารถทำได้อย่างสวยงามน่าทึ่ง ดังที่ท่านจะได้ลงมือปฏิบัติในครั้งนี้

  ข้อดีของWeblog มีหลายประการ คือ
  ...1. ใช้เว็บส่วนตัวหรือสาธารณก็ได้
  ...2. ไม่ต้องใช้ความรู้ทางคอมพิวเตอร์ชั้นสูงก็สามารถทำได้
  ...3. ไม่ต้องของพื้นที่บนเครือข่ายอินเตอร์เน็ตเหมือเว็บไซต์ทั่วไป
  ...4. สามารถบรรจุภาพนิ่ง เสียง และภาพเคลื่อนไหวเหมือนเว็บไซต์ทั่วไปได้
  ...5. สามารถใช้งานหรือปรับแต่งให้สวยงามได้ด้วยตนเอง
  ...6. นำมาประยุกต์ใช้กับการเรียนการสอนได้ดี
  ...7. สำหรับ Weblog ของ Blogger สามารถบรรจุบทความได้มากถึง 999 บท
  ...8. สามารถสร้างสรรค์องค์ประกอบต่างๆ ที่เป็นประโยชน์กับการทำงานได้หลายอย่าง เช่น ตัวเลขนับผู้ชม (counter) กระดานข่าว (web board) สไลด์(slides) คลิบวีดิทัศน์ (video clip) เป็นต้น
  ...9. สามารถกำหนดผู้ชมตามที่ต้องการได้
  ...10. สามารถเชื่อมโยชน์กับเว็บไซต์อื่น ๆ ได้ตามต้องการ

 • ด้วยคุณสมบัติที่ดีดังกล่าว ทำให้ weblog ได้รับความนิยมไปทั่วโลกอย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะในวงการศึกษามีการนำมาประยุกต์ใช้กับการเรียนการสอนแบบผสมผสานได้เป็นอย่างดี weblog จะทำหน้าที่เชื่อโยชน์ระหว่างผู้สอนกับผู้เรียนหรือผู้เรียนกับผู้เรียนได้ตลอดเวลา ทุกสถานที่ที่มีอินเตอร์เน็ตใช้ ผู้เรียนสามารถค้นคว้าความรู้ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาบทเรียนได้จากเว็บไซต์อื่นได้มากมายมหาศาล ทำให้ผู้เรียนเข้าถึงสาระของเนื้อหาที่สอนได้อย่างกว้างขวางมากขึ้น ดังนั้น weblog จึงเป็นสื่อการสอนอีกชนิดหนึ่งที่จะช่วยให้ครูอาจารย์จัดการเรียนการสอนได้สะดวกสบายยิ่งขึ้น